پاسخ ( ۱ )

  1. با احترام.
    منظور از تله زندگی همان طرحواره های ناسازگار اولیه است. دلیل اینکه به طرحواره های ناسازگار اولیه یا اسکیماها ، تله زندگی می گویند، این است که فرد را مجبور به انتخاب هایی می کند که منجر به اشتباهات مداوم می شود. به بیانی دیگر ، فرد در یک چرخه معیوب قرار می گیرد که باورهای نادرست او به طور مکرر تایید می شود.
    اگر نمی داننید طرحواره یا طرحواره درمانی چیست ، لینک زیر را مطالعه کنید :
    https://www.drravanshenas.com/%d8%b7%d8%b1%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%da%af%d8%b1-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/

    بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ

انتخاب
انتخاب