مرکز مشاوره و کلینیک روانشناسی دکتر روانشناس

مرکز مشاوره و کلینیک روانشناسی دکتر روانشناس

دوشنبه, ۷ خرداد ۱۳۹۷

قضاوت کردن

 قضاوت کردن ، یکی از کارهایی که ذهن ما انجام می دهد! گاهی قضاوت کردن ارزشمند است و از ما محافظت می کند. ذهن ما هر رویدادی را که در اطراف خود تجربه کرده باشیم، تحت عنوان خوب و بد دسته‌بندی می کند. این قابلیت به ما کمک می‌کند که در مواجهه با هر رویدادی بتوانیم سریع تصمیم بگیریم که از آن اجتناب کنیم یا به آن نزدیک شویم. همین قابلیت گاهی اوقات بسیار خشن و وحشیانه رفتار می کند و با این قضاوت ها خودمان یا کسی که او را قضاوت می کنیم تکه پاره می کنیم!
همه قضاوت کردن ها از یک منبع سرچشمه می گیرند.منشا آنها این باور است که همه چیز باید چنین باشد و چنان نباشد. بسیاری از قضاوت ها ریشه در آیده آل های ذهنی دارند. میتوان قدرت این قضاوت ها را کاهش داد و اولین گام برای این کار این است که به قضاوت هایمان توجه کنیم، با توجه به قضاوت ها از قدرت آنها کاسته می شود.

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

بارنشر کلیه عکس ها و مطالب سایت مرکز مشاوره دکتر روانشناس ، بدون دستخط رسمی، ممنوع و پیگرد قانونی حتمی خواهد داشت.